DSZ
 
Wedstrijd agenda 2015-2016 Trainingstijden Info synchro/masters Contact met DSZ Media / nieuws & Archief Historie dsz en synchrozwemmen Synchroonzwemmen reglementen Gastenboek

Synchroonmasters reglement

 

REGELEMENT SYNCHROONMASTERS ZWEMMEN

ALGEMEEN
Mastersactiviteiten beogen conditieverbetering vriendschap, begrip en competitie in zwemmen,
schoonspringen, synchroonzwemmen waterpolo en open water zwemmen voor deelnemers met een
minimum leeftijd van 25 jaar.
Voor synchroonzwemmen is de minimumleeftijd bepaald op 20 jaar.
MA 1 Wedstrijden in alle genoemde disciplines worden alleen als zodanig erkend, wanneer deze als
Masterswedstrijden zijn aangekondigd en alle deelnemers aan de leeftijdsvoorwaarden voldoen.
MA 2 Deelnemers aan Masterswedstrijden behouden het recht om deel te nemen aan andere
wedstrijden, mits voldaan wordt aan de daarvoor geldende regels.
MA 3 Behalve voor specifieke in dit reglement omschreven uitzonderingen gelden alle KNZB-reglementen
ook voor Masterswedstrijden.
MA 4 Leeftijdsbepalend voor indeling in leeftijdscategorieën is de leeftijd op 31 december van het jaar
waarin de wedstrijd wordt gehouden.
MA 5
5.1 Aan nationale Masterswedstrijden kunnen leden van alle bij de KNZB aangesloten
verenigingen deelnemen.
5.2 Aan in Nederland georganiseerde internationale, zogenaamde 'open', Masterswedstrijden
kunnen leden van verenigingen van bij de FINA aangesloten bonden deelnemen.
5.3 In alle gevallen dienen deelnemers door hun vereniging te worden ingeschreven.
MA 6 Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor de eigen reis- en verblijfkosten.
MA 7 Deelnemers aan masterswedstrijden moeten zich bewust zijn van de noodzaak om goed
voorbereid en medisch fit te zijn, voordat met voor masterswedstrijden inschrijft. Zij dragen de
volledige verantwoordelijkheid voor de risico’s verbonden aan deelname aan dergelijke
wedstrijden. Bij hun inschrijving moeten zij ermee instemmen dat de KNZB respectievelijk de
organisatie op geen enkele wijze aansprakelijk is voor enige vorm van ongelukken die de dood,
een blessure of verlies van bezittingen tot gevolg kunnen hebben. In de inschrijfformulieren moet
een waarschuwing voor de ricico’s staan en een afstandsverklaring met betrekking tot die
aansprakelijkheid moet door iedere deelnemer aan masterswedstrijden worden getekend.
Opmerking: dit betekent dat iedere deelnemer het door de vereniging ingevulde inschrijfformulier,
mede moet ondertekenen.
MA 8 Mogelijkheid van administratief beroep.
Tegen op dit reglement gebaseerde beslissingen van het bondsbestuur staat administratief
beroep open als genoemd in art. 12.1 van de statuten behalve voor zover het betreft beslissingen
op basis van artikel MZ3.1.c en MZ3.2.c.

SYNCHROONZWEMMEN

MK 1 De Algemene FINA- en KNZB-regels voor synchroonzwemmen gelden voor alle wedstrijden
Masterssynchroonzwemmen, met de uitzonderingen zoals in dit hoofdstuk omschreven.
MK 2 Deelnemers moeten bij hun zwembond zijn geregistreerd. Duetten, trio's en groepen zijn
samengesteld uit leden van één vereniging.
MK 3 Wedstrijden
3.1 Technische uitvoering
De technische uitvoering wordt uitgevoerd door solo’s, duetten, trio's en ploegen op muziek zoals
omschreven in Appendix 1 van het mastersreglement met de verplichte elementen die iedere
vier (4) jaar geselecteerd worden door de Masters Technische Commissie van de FINA en zijn
goedgekeurd door het FINA-bureau. De technische uitvoering moet alle verplichte elementen
bevatten. De muziekkeuze is vrij en mag gelijk zijn aan die van de vrije uitvoering.
3.2 Vrije uitvoering
De vrije uitvoering moet uitgevoerd worden door solo's, duetten, trio's en ploegen. Er zijn geen
voorwaarden voor de muziekkeuze, inhoud en choreografie. De verplichte elementen in de
technische uitvoering zullen elke vier (4) jaar worden veranderd.
3.3 Ploegen bestaan uit minimaal vier(4) leden en maximaal uit acht(8) leden.
3.4 Iedere deelnemer mag aan niet meer dan drie (3) uitvoeringen deelnemen.
3.5 Maximaal vijf (5) uitvoeringinschrijvingen per leeftijdsgroep, per onderdeel kunnen geaccepteerd
worden van een vereniging.
3.6 Het dragen van zwembrillen is toegestaan.
MK 4 De resultaten worden berekend als omschreven in KNZB-regel SS 19.1. Voor een duet, trio en
ploeg worden de resultaten van de technische uitvoering van de deelnemers opgeteld en gedeeld
door het aantal deelnemers; zo wordt het gemiddelde eindresultaat bepaald.
Attn. Deze berekening geldt voor ALLE uitvoeringen met meer dan 1 deelnemer!

MK 5 Leeftijdsgroepen
5.1 Solo: 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80 jaar en ouder.
5.2 Duet: 20-29, 30-39, 40-49, 50-59, 60-69, 70-79, 80 jaar en ouder, waarbij leeftijdsbepalend is de
gemiddelde leeftijd van de deelnemers.
5.3 Trio/Ploeg: 20-34, 35-49, 50-64, 65 jaar en ouder, waarbij leeftijdsbepalend is de gemiddelde
leeftijd van de deelnemers.

MK 6 Tijdslimieten
6.1 Technische uitvoering solo, duet, trio en ploeg: 1 minuut en 30 seconden.
6.2 Vrije uitvoering Solo: 3 minuten.
6.3 Vrije uitvoering Duet en Trio: 3 minuten en 30 seconden.
6.4 Vrije uitvoering Ploeg: 4 minuten.
6.5 Er is geen minimum tijdslimiet.
6.6 Maximum tijdslimieten:
Technische uitvoering: toegestaan is een overschrijding van 10 seconden van de gereglementeerde
tijdslimiet.
Vrije uitvoering: toegestaan is een overschrijding van 15 seconden van de gereglementeerde
tijdslimiet.

TECHNISCHE UITVOERING (MASTERS)
ALGEMENE REGELS

1. Aanvullende elementen mogen toegevoegd worden.
2. Tenzij anders omschreven in de omschrijving van een element:
• Alle figuren of onderdelen worden uitgevoerd volgens de eisen zoals omschreven in de
bijlagen van het reglement synchroonzwemmen;;
• Alle elementen worden hoog en gecontroleerd uitgevoerd, in een gelijkmatig tempo met
ieder onderdeel duidelijk gedefinieerd.
3. Voor tijdlimieten zie MK 6.5 en MK 6.6
4. Het badpak moet effen zwart zijn en de deelnemer is verplicht een witte badmuts te dragen.
Zwembrillen, neusklemmen of plugs mogen gebruikt worden.

SPECIFIEKE ELEMENTEN
Solo
1. Spagaathouding gevolgd door een overslag voor- of achterover.
2. Bruinvis (fig. 355) – hele figuur.
3. Een voortbewegende balletbeencombinatie waarbij tenminste twee (2) van de hierna
genoemde onderdelen worden uitgevoerd: een balletbeen met het rechterbeen, een
balletbeen met het linkerbeen, een dubbelballetbeen, flamingo.
4. Reiger thrust en starten vanuit een onder water dubbel balletbeenhouding (zie figuur
342)
5. Twee (2) verschillende voortstuwende technieken, waarvan tenminste één (1) reeks met
een arm boven de waterspiegel.
Elementen 1 tot en met 4 moeten in deze volgorde worden uitgevoerd.
Element 5 mag ieder moment worden uitgevoerd.
Duet/Trio
Elementen 1 tot en met 5 - zie hierboven.
6. Een samengevoegde actie – moet één van de volgende geschakelde elementen
bevatten (een figuur, stuwing of zwemslag).
Elementen 5 en 6 mogen ieder moment van de uitvoering worden uitgevoerd.
Met uitzondering van het kantwerk en het in het water gaan, dienen alle specifieke- en
aanvullende elementen gelijktijdig en in gelijke richting door alle zwemmers te worden
uitgevoerd. Spiegelacties zijn niet toegestaan.
Ploeg
Elementen 1 tot en met 5 – zie hierboven
7. Een 'Cadens' actie: gelijkvormige beweging(en) worden één voor één door alle
groepsleden uitgevoerd. Indien meer dan één 'Cadens' actie wordt uitgevoerd, moeten
deze opeenvolgend zijn en niet apart van vrije of verplichte elementen.
Elementen 1 tot en 4 moeten in volgorde worden uitgevoerd.
Elementen 5 en 6 mogen ieder moment van de uitvoering worden uitgevoerd.
Met uitzondering van de 'Cadens' actie, het kantwerk en het te water gaan dienen alle verplichte
en aanvullende elementen gelijktijdig en in dezelfde richting door alle groepsleden te worden
uitgevoerd.
Variaties in stuwing en richting zijn alleen toegestaan gedurende de patroonswisselingen.
Spiegelacties zijn niet toegestaan.

© synchroon.eu 2005

Privacy

Disclaimer