DSZ
 
Wedstrijd agenda 2015-2016 Trainingstijden Info synchro/masters Contact met DSZ Media / nieuws & Archief Historie dsz en synchrozwemmen Synchroonzwemmen reglementen Gastenboek

Reglementen synchroonzwemmen

SS 1 ALGEMEEN
SS 2 WEDSTRIJDEN
SS 3 Leeftijdsgrens
SS 4 WEDSTRIJDONDERDELEN
SS 5 PROGRAMMA'S
SS 6 INSCHRIJVINGSBEPALINGEN
SS 7 VOORRONDES EN FINALES
SS 2 WEDSTRIJDEN
SS 3 Leeftijdsgrens
SS 4 WEDSTRIJDONDERDELEN
SS 5 PROGRAMMA'S
SS 6 INSCHRIJVINGSBEPALINGEN
SS 7 VOORRONDES EN FINALES
SS 8 FIGURENWEDSTRIJD
SS 9 JURYPANELS FIGURENWEDSTRIJDEN
SS 10 BEOORDELING VAN FIGUREN
SS 11 STRAFPUNTEN BIJ FIGUREN
SS 12 BEREKENING RESULTATEN FIGUREN
SS 13 UITVOERINGENWEDSTRIJDEN
SS 14 TIJDSLIMIETEN VOOR UITVOERINGEN
SS 15 MUZIEKBEGELEIDING
SS 16 JURYPANELS UITVOERINGENWEDSTRIJDEN
SS 17 BEOORDELINGEN VAN UITVOERINGEN
SS 18 STRAFPUNTEN BIJ UITVOERINGEN
SS 19 BEREKENING RESULTATEN UITVOERINGEN
SS 20 EINDRESULTAAT
SS 21 OFFICIALS EN HUN TAKEN
SS 22 DE SCHEIDSRECHTER
SS 23 OVERIGE OFFICIALS
SS 24 TAKEN VOOR DE ORGANISERENDE INSTANTIE
SS 25 Zwembaden voor synchroonzwemmen
SS 26 Bijlagen
AGE GROUP REGLEMENT
BIJLAGE I INTERNATIONALE FIGURENLIJST
BIJLAGE II BASISHOUDINGEN
Bijlage III BASISBEWEGINGEN .
Bijlage IV BESCHRIJVING FIGUREN
BIJLAGE V FINA GROEPEN 2005-2009
BIJLAGE VI Verplichte elementen Technische uitvoering 2005-2009
BIJLAGE VIII Diploma's
BIJLAGE IX - groepen Senior Elementen
BIJLAGE X OPLEIDINGEN OFFICIALS SYNCHROONZWEMMEN

De artikelen beginnend met ‘SS' zijn de artikelen zoals die in het FINA Handbook zijn opgenomen. Aan het slot
van een SS-artikel kunnen een aantal bepalingen beginnend met ‘NL' zijn opgenomen: deze NL-bepalingen
gelden alleen voor nationale wedstrijden.
Dit G-reglement dient te worden gelezen in combinatie met het algemeen gedeelte in het C-reglement.
@ Waar dit teken staat, gaat het over een figuur, dat niet is opgenomen in de FINA-lijst.
G-2 (09-2007)

SS 1 ALGEMEEN
Alle Internationale synchroonzwemwedstrijden dienen te worden gehouden volgens het FINAreglement.
NL 1.1 Voor in Nederland te houden internationale wedstrijden geldt het FINA-reglement.
NL 1.2 Een deelnemer aan synchroonzwemwedstrijden behoort de leeftijd van zes (6) jaar te hebben bereikt
op de dag van de wedstrijd.
NL 1.3 De regels voor synchroonzwemmen gelden ook voor Age-group wedstrijden.
Deelnemers behoren tot een bepaalde Age-group (leeftijdsgroep) van 1 januari t/m 31 december van
enig jaar. Tot welke Age-group (leeftijdsgroep) een deelnemer behoort, is afhankelijk van de leeftijd van
die deelnemer op 31 december van het jaar waarin de wedstrijd wordt gehouden.
NL 1.4 Overige Algemene Bepalingen
NL 1.4.1 Voor de wedstrijd moeten de deelnemers in de gelegenheid gesteld worden om in te zwemmen.
NL 1.4.2 Wanneer een deelnemer tijdens het zwemmen niet uit eigen beweging de kant kan
bereiken en ook bij ongevallen, wordt de coach geacht maatregelen te nemen.
NL 1.4.3 Wanneer de deelnemer tijdens de wedstrijd in actie is, is coachen niet meer toegestaan.
Bij overtreding kan de toegang tot het wedstrijdterrein worden ontzegd.
NL 1.4.4 Onder wedstrijdterrein wordt verstaan:
- het gedeelte van het zwembad, waar de wedstrijd en het wedstrijdonderdeel plaatsvindt;
- het terrein waar de jury en de toezichthoudende instantie haar werkzaamheden verrichten;
- het terrein waar de eventuele prijzen en herinneringsbewijzen worden uitgereikt (zie
sponsoring reglement O 8.5).
NL 1.5 Protesten
NL 1.5.1 Protesten moeten uiterlijk 15 minuten na het bekendmaken van de uitslag van het
betreffende wedstrijdonderdeel schriftelijk worden ingediend bij de scheidsrechter.
NL 1.5.2 Protesten, waarvan de reden reeds voor de wedstrijd of het betreffende wedstrijdonderdeel
bekend was, moeten vóór de wedstrijd of het betreffende wedstrijdonderdeel
worden ingediend bij de scheidsrechter.
NL 1.5.3 Tegen de beoordeling van de beoordelaars en de waarnemingen van de scheidsrechter kunnen
geen protesten worden ingediend.
NL 1.5.4 Over protesten beslist de jury.
NL 1.5.5 In geval de stemmen staken heeft de scheidsrechter de beslissende stem.
NL 1.5.6 De uitspraak op het protest is onherroepelijk.
NL 1.6 Auteursrechten
NL 1.6.1 Het auteursrecht op een door een vereniging tot stand gebrachte uitvoering en/of één of
meerdere nieuwe figuren, blijft voorbehouden aan de maker ervan of diens
rechtverkrijgende(n).
NL 1.6.2 Iedere gehele of gedeeltelijk bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm, welke niet als
oorspronkelijk werk moet worden aangemerkt, is behoudens schriftelijke toestemming van de
maker of rechthebbende(n), verboden.
NL 1.6.3 Handelingen in strijd met lid NL 1.6.2 worden beschouwd als overtredingen als bedoeld in
artikel L6 van het reglement tuchtrechtspraak.
NL 1.6.4 Uitgezonderd hiervan zijn figuren, uitgevoerd op een wedstrijd als bedoeld in artikel C5 en die,
welke zijn afgedrukt in officiële publicaties van de K.N.Z.B.
NL 1.7 Slotbepalingen
NL 1.7.1 Onder de aanduiding "de deelnemer" moet, waar zulks van toepassing is, verstaan
worden de solozwemmer, het duet, de ploeg of de deelnemer in de Figurenwedstrijd.
NL 1.7.2 Uitdrukkingen in deze afdeling die gesteld zijn in de mannelijke vorm, gelden onverminderd
voor de andere kunne.

SS 2 WEDSTRIJDEN
De onderdelen bij synchroonzwemwedstrijden zijn solo's, duetten, ploegen en vrije combinatie.
NL2 Jaarlijks worden door of namens het bondsbestuur de volgende Nationale Kampioenschappen
georganiseerd:
2.1 Nationale Kampioenschappen
2.2 Free Routine Combination
2.3 Het bondsbestuur publiceert jaarlijks tenminste zes maanden voor de aanvangsdatum de data voor
nationale kampioenschappen.
(09-2007) G-3
2.4 Op dagen dat de Nationale Kampioenschappen Synchroonzwemmen worden gehouden mogen elders
in het land geen Synchroonzwemwedstrijden of demonstraties worden gehouden, behoudens met
toestemming van het bondsbestuur.
2.5 Door of namens het bondsbestuur kan een Nationaal Kampioenschap Synchroonzwemmen worden
georganiseerd met het predicaat "open" waaronder is te verstaan dat deelname ook open staat voor
synchroonzwemmers die de Nederlandse nationaliteit niet bezitten. In dat geval dient in de bepalingen te
zijn beschreven hoe de toekenning van titels aan de hoogst geklasseerde deelnemer(s) respectievelijk de
hoogst geklasseerde Nederlander(s) is voorzien.
NL3 De programma's en inschrijvingen voor de Nationale Kampioenschappen
3.1 Het bondsbestuur publiceert jaarlijks tenminste 6 maanden voor aanvang van de kampioenschappen de
verschillende kampioenschapsonderdelen met de daaraan verbonden techniek eisen of limieten en de
periode waarbinnen deze limieten behaald moeten worden.
3.2 Het bondsbestuur publiceert tenminste 10 weken voor aanvang van de kampioenschappen in het
bondsblad het programma en een samenvatting van de bepalingen van de kampioenschappen. In deze
publicatie worden de wijze van inschrijven alsmede de datum en het uur waarop de inschrijving
sluit bekend gemaakt.
3.3 De inschrijving voor de kampioenschappen dient te geschieden door of namens de secretaris van de
vereniging volgens de in de bepalingen opgenomen richtlijnen. De volledige bepalingen worden vooraf
bekend gemaakt.
3.4 De titel "kampioen van Nederland" wordt gevoerd door de winnaars van de onderdelen van de
Nationale Kampioenschappen Synchroonzwemmen.
3.5 De winnaars van de verschillende kampioenschapsonderdelen ontvangen van het bondsbestuur een
bondsdiploma en een gouden (verguld zilveren) medaille. De nummers 2 en 3 ontvangen een
verzilverde respectievelijk bronzen medaille.
3.6 Er zal geen diploma en medaille worden uitgereikt en de titel "kampioen van Nederland" kan niet
worden gevoerd indien er bij het betreffende nummer maar één deelnemer is, tenzij aan de van te voren
door het bondsbestuur aangegeven techniekeis of limiet wordt voldaan
SS 3 Leeftijdsgrens
Synchroonzwem deelnemers jonger dan 15 jaar (op 31 december van het jaar van de wedstrijd) mogen
niet deelnemen aan de Olympische Spelen, Wereldkampioenschappen of World Cups.

SS 4 WEDSTRIJDONDERDELEN
SS 4.1 Figuren:
Elke deelnemer moet vier (4) figuren uitvoeren, zoals beschreven in de Bijlage V van dit reglement.
De Senior figuren, Junior figuren en de Age-group figuren worden iedere vier jaar door de TSSC
(Technische commissie van de FINA) geselecteerd, behoudens de goedkeuring van het FINA-bureau.
SS 4.2 Technische uitvoering: voorrondes/ finales
In de technische uitvoering moet iedere solo, duet en ploeg de verplichte elementen uitvoeren zoals
omschreven in bijlage VI van dit reglement. De verplichte elementen worden iedere vier (4) jaar
geselecteerd door de TSSC (Technische commissie van de FINA), behoudens de goedkeuring van het
FINA-bureau
SS 4.3 Vrije uitvoering: voorrondes/finales
Hierbij wordt op muziek een solo, duet en ploeg gezwommen, die bestaat uit figuren, zwemslagen en/of
delen of combinaties ervan. Er zijn geen restricties in de keuze van de muziek, inhoud en choreografie.
SS 4.4 Vrije combinatie
De vrije combinatie bestaat uit maximaal tien (10) deelnemers die een combinatie maken van de
onderdelen (solo's, duetten, trio's, ploegen).
Tenminste twee (2) delen moeten uit minder dan drie (3) deelnemers bestaan en tenminste twee (2)
delen moeten uit vier (4) tot tien (10) deelnemers bestaan.
De start van het eerste gedeelte mag op de kant of in het water beginnen.
Alle verdere delen moeten in het water starten.
Een nieuw deel begint waar het vorige deel is geëindigd.
NL 4.1 Figuren: het bondsbestuur hanteert deze door de FINA vastgestelde figuren en publiceert deze figuren,
alsmede de ingangsdatum. De periode tussen de publicatie en de datum van ingang is tenminste twee
maanden.
Voor wedstrijden voor leeftijd- en/of diplomagroepen kunnen de figuren op een geheel andere wijze
vastgesteld worden.
G-4 (09-2007)
NL 4.2 Technische uitvoering: het bondsbestuur hanteert deze door de FINA vastgestelde elementen en
publiceert deze verplichte elementen, alsmede de ingangsdatum. De periode tussen de publicatie en
de datum van ingang is tenminste twee maanden. De muziek mag dezelfde zijn als die van de Vrije
uitvoering.


SS 5 PROGRAMMA'S
SS 5.1 Bij de Olympische Spelen, ploegen: technische uitvoering en vrije uitvoering: bij de vrije uitvoering vindt
de loting plaats volgens SS 13.4.1
Bij de Olympische Spelen, duetten: technische uitvoering, voorronde vrije uitvoering en de finale vrije
uitvoering.
SS 5.2 Bij de Wereldkampioenschappen: voorronde technische uitvoering, finale technische uitvoering,
voorronde vrije uitvoering, finale vrije uitvoering, voorronde vrije combinatie en finale vrije combinatie.
SS 5.3 Bij de FINA World Cups: zie BL 9.4 (Het programma wordt vastgesteld door de Technische Commissie
Synchroonzwemmen van de FINA en wordt vooraf goedgekeurd door het FINA-bureau)
SS 5.4 Bij de Wereldkampioenschappen Junioren wordt in de volgorde gestart: voorrondes vrije uitvoering,
voorronde vrije combinatie (tijden staan vermeld in SS AG6), Junior figuren (zie bijlage V), finale vrije
uitvoering en finale vrije combinatie
SS 5.5 Bij alle andere internationale wedstrijden mag het programma een andere combinatie hebben uit SS
4.1 - SS 4.3, verplicht is de vrije uitvoering. De vrije combinatie is toegestaan.
NL 5.1 Voor Nationale Kampioenschappen zijn tenminste twee (2) onderdelen verplicht waaronder de vrije
uitvoering. Alle overige wedstrijden kunnen bestaan uit één (1), twee (2) of drie (3) onderdelen.
NL 5.2 De technische- en vrije uitvoering kan worden gehouden in drie (3) wedstrijdonderdelen: solo's, duetten
en ploegen.
NL 5.3 Synchroonzwemwedstrijden kunnen worden gehouden voor leeftijds- en/of diplomagroepen.
NL 5.4 Met uitzondering van Nationale Kampioenschappen kan voor alle wedstrijden, met aller goedvinden,
voor het niveau van bekwaamheid van de deelnemers, gekozen worden uit de Age-group, Junioren of
Senioren figuren.

SS 6 INSCHRIJVINGSBEPALINGEN
SS 6.1 Voor Olympische Spelen, Junior Wereldkampioenschappen, Continentale- en Regionale
kampioenschappen en FINA wedstrijden heeft ieder land het recht om deel te nemen met één (1) solo,
één (1) duet, één (1) ploeg en één (1) vrije combinatie worden ingeschreven (tenzij anders is bepaald).
SS 6.1.1 Bij de Wereld kampioenschappen heeft ieder land het recht om deel te nemen met één (1)
technische uitvoering solo, één (1) vrije uitvoering solo, één (1) technisch uitvoering duet, één
(1) vrije uitvoering duet, één (1) technische uitvoering ploeg, één (1) vrije uitvoering ploeg en
één (1) vrije combinatie. Een deelnemer mag deelnemen aan alle zeven (7) onderdelen.
SS 6.1.2 Voor alle andere wedstrijden zijn, in overeenstemming met alle deelnemende landen, meer
dan één (1) solo, meer dan één (1) duet, meer dan één (1) ploegen meer dan één (1) vrije
combinatie toegestaan.
SS 6.1.3 Een deelnemer kan slechts aan één(1) solo, één (1) duet, één (1) ploeg en één (1) vrije
combinatie deelnemen (tenzij anders is bepaald).
SS 6.2 Onderdeel ploegen:
SS 6.2.1 Bij de Olympische Spelen moeten de ploegen bestaan uit acht (8) zwemmers. Het totaal aantal
deelnemende zwemmers van iedere bond (tenzij anders is bepaald) mag niet de negen (9)
deelnemers overschrijden.
SS 6.2.2 Bij de Wereld kampioenschappen en FINA wedstrijden, moeten de ploegen uit acht (8)
deelnemers en tien (10) bij de vrije combinatie bestaan. Het totaal aantal deelnemers (tenzij
anders bepaald) mag niet de twaalf (12) deelnemers overschrijden.
(09-2006) G-5
SS 6.3 Definitieve inschrijvingen dienen uiterlijk 7 dagen voor de aanvang van de wedstrijd door de
organiserende instantie te zijn ontvangen. Na het verstrijken van deze termijn worden geen
inschrijvingen meer geaccepteerd.
SS 6.3.1 Op het inschrijfformulier staan vermeld:
- de naam van de deelnemer aan de solo en de reserve zwemmer;
- de namen van de deelnemers aan het duet en maximaal één (1) reserve zwemmer;
- de namen van de deelnemers aan de ploeg en maximaal twee (2) reserve zwemmers;
- de namen van de deelnemers aan de vrije combinatie
Bij de Wereldkampioenschappen staan op het inschrijfformulier vermeld:
- de naam van de deelnemer aan de technische uitvoering solo en de reserve;
- de naam van de deelnemer aan de vrije uitvoering solo en de reserve;
- de namen van de deelnemers aan de technische uitvoering duet en maximaal één (1)
reserve;
- de namen van de deelnemers aan de vrije uitvoering duet en maximaal één (1) reserve;
- de namen van de deelnemers aan de technische uitvoering ploeg en de twee (2) reserves:
- de namen van de deelnemers aan de vrije uitvoering ploeg en de twee (2) reserves;
- de namen van de deelnemers aan de vrije combinatie
Bij de FINA cup: zie BL 9.4./SS 5.3.
NL 6.1 Voor wedstrijden in Nederland moet in tweevoud worden ingeschreven door of namens de secretaris
van de vereniging. Hiervoor zijn door het bondsbestuur ingevoerde formulieren (IF en IU/Uk)
beschikbaar.

SS 7 VOORRONDES EN FINALES
SS 7.1 Indien er meer dan twaalf (12) inschrijvingen zijn voor vrije uitvoeringen of vrije combinatie, worden er
voorrondes gehouden. Alleen de beste twaalf (12) uitvoeringen zwemmen in de finale.
SS 7.1.1 Bij de Wereldkampioenschappen is dit ook van toepassing op de technische uitvoeringen.
SS 7.2 Indien er minder dan dertien (13) inschrijvingen zijn voor een vrije uitvoering of vrije combinatie, mogen
er voorrondes worden gehouden.
SS 7.2.1 Bij de Wereldkampioenschappen is dit ook van toepassing op de technische uitvoeringen.
SS 7.3 Deze informatie moet van tevoren bekend worden gemaakt. (zie SS 24.2.7)
NL 7.1 Wanneer bij belangrijke wedstrijden een te grote inschrijving voor één (1) of meer van de
wedstrijdonderdelen een vlotte afwerking in de weg staat, kan het bondsbestuur bepalen, dat er een
voorronde wordt gehouden. Een voorronde kan bestaan uit een figuren- of een uitvoeringen-wedstrijd.

SS 8 FIGURENWEDSTRIJD
SS 8.1 Er wordt slechts één (1) figurenwedstrijd gehouden.
SS 8.2 Deelnemers, anders dan in Junior Wereldkampioenschappen en FINA wedstrijden, Continent- en
Regionale kampioenschappen, mogen, met onderling goedvinden, deelnemen aan een wedstrijd met
Agegroup figuren (zie bijlage V) om hun diploma te behalen (proef van bekwaamheid af te leggen).
SS 8.3 Voor de figurenwedstrijd wordt er één (1) groep figuren geloot door de organiserende instantie.
SS 8.3.1 De loting zal geschieden tussen achttien (18) en tweeënzeventig (72) uur voor het begin van de
figurenwedstrijd.
SS 8.3.2 De loting zal openbaar zijn.
SS 8.4 De startvolgorde voor de figurenwedstrijd zal worden bepaald door loting. De loting zal geschieden
tenminste vierentwintig (24) uur voor het begin van het eerste deel van de wedstrijd en zal openbaar
zijn. Tenminste vierentwintig (24) uur voor de loting wordt bekend gemaakt waar en wanneer deze
wordt gehouden.
SS 8.4.1 Bij FINA wedstrijden wordt het aanbevolen om voorzwemmers in te zetten bij de
figurenwedstrijd.
G-6 (09-2006)
SS 8.5 Voor de figurenwedstrijd moet zwemkleding voldoen aan het gestelde in FINA reglement artikel GR 5
(voor Nederland: C19 Algemeen sportreglement), waarbij het badpak effen zwart moet zijn terwijl het
dragen van een witte badmuts verplicht is.
Zwembrillen, neusklemmen of -plugs zijn toegestaan. Juwelen zijn niet toegestaan
NL 8.1 Iedere deelnemer in een bepaalde leeftijdsgroep voert de verplichte figuren en/of de groep van de
gelote figuren uit.
NL 8.2 In een duet- of ploegwedstrijd moeten alle deelnemers van een leeftijdscategorie dezelfde groep
figuren zwemmen.
NL 8.3 Voor de figurenwedstrijd worden voor de senior elementenfiguren twee (2) groepen geloot. Voor de
overige categorieën wordt één (1) groep geloot.
De loting gebeurt door het bondsbureau voor Nationale Kampioenschappen, selectiewedstrijden, en
dergelijke.
- Voor de overige wedstrijden worden de figuren geloot door de scheidsrechter van de wedstrijd.
- Tenminste 3 x 24 uur voor de loting wordt bekend gemaakt, waar en wanneer deze wordt
gehouden.
NL 8.4 Bij wedstrijden waar de puntenverwerking met de computer plaatsvindt, mag de startvolgorde ook met
behulp van de computer worden bepaald.
- De door de computer voorgestelde volgorde behoeft de goedkeuring van de scheidsrechter.
- Tenminste 3 x 24 uur voor de loting wordt bekend gemaakt, waar en wanneer deze wordt
gehouden.
NL 8.5 Het bondsbestuur heeft het recht af te (doen) wijken van het bepaalde in SS 8 indien de belangen van
het synchroonzwemmen ermee gediend zijn.

SS 9 JURYPANELS FIGURENWEDSTRIJDEN
SS 9.1 Indien voldoende gekwalificeerde juryleden beschikbaar zijn mag/mogen één (1), twee (2) of vier (4)
jurypanels van vijf (5) of zeven (7) beoordelaars worden ingezet.
SS 9.1.1 Als met één (1) jurypanel gewerkt wordt, beoordeelt dat panel alle vier (4) figuren en voeren de
deelnemers de figuren één voor één in de vastgestelde volgorde uit.
SS 9.1.2 Als met twee (2) jurypanels gewerkt wordt, beoordeelt ieder panel twee (2) figuren.
SS 9.1.3 Als met vier (4) jurypanels gewerkt wordt, beoordeelt ieder panel één (1) figuur.
SS 9.2 Bij de figurenwedstrijd zitten de beoordelaars op verhoogde zitplaatsen, zodanig dat ze de deelnemers
van opzij kunnen waarnemen.
SS 9.2.1 Alle figuren worden gestart na een signaal van de assistent-scheidsrechter.
SS 9.2.2 Op het signaal van de scheidsrechter (of assistent-scheidsrechter) steken de beoordelaars
gelijktijdig hun cijfer op.
SS 9.2.3 Bij elektronische verwerking en indien een scorebord aanwezig is, worden de cijfers getoond na
goedkeuring van de scheidsrechter of de aangewezen official.
NL 9.1 Door de scheidsrechter kan van het bovengenoemde worden afgeweken indien de voortgang van de
wedstrijd ermee is gediend. Alle deelnemers van een leeftijdscategorie dienen een bepaald figuur wel
bij hetzelfde panel te zwemmen.
NL 9.2 Wanneer elektronische apparatuur wordt gebruikt zal iedere beoordelaar toch over een cijferboek
beschikken in geval zich een technische fout voordoet.

SS 10 BEOORDELING VAN FIGUREN
SS 10.1Alle beoordelingen hebben als uitgangspunt de hoogste graad van perfectie.
Ontwerp: rekening houden met de nauwkeurigheid van de posities en overgangen zoals is
gespecificeerd in de omschrijving.
Controle: rekening houden met lenigheid, hoogte, stabiliteit, herkenbaarheid, in een gelijkmatig tempo,
tenzij anders is aangegeven in de omschrijving
De figuren worden in een stilstaande positie uitgevoerd (tenzij anders is aangegeven in de
omschrijving)
(09-2006) G-7
SS 10.1.1 De deelnemer kan cijfers krijgen tussen 0 en 10, met tiende (0,1) van punten.
Perfect 10
Bijna perfect 9,9 tot 9,5
Excellent 9,4 tot 9,0
Zeer goed 8,9 tot 8,0
Goed 7,9 tot 7,0
Vrij goed 6,9 tot 6,0
Voldoende 5,9 tot 5,0
Onvoldoende 4,9 tot 4,0
Zwak 3,9 tot 3,0
Zeer zwak 2,9 tot 2,0
Nauwelijks herkenbaar 1,9 tot 0,1
Geheel mislukt 0
SS 10.2Als een beoordelaar door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden geen cijfer heeft opgestoken
voor een figuur, wordt het gemiddelde cijfer van de andere vier (4) of zes (6) beoordelaars berekend en
als dat van de ontbrekende beoordeling genomen. Dit cijfer wordt, indien nodig, tot een tiende (0,1)
afgerond.
NL 10.1 Bij het beoordelen van de figuren mag de moeilijkheidsfactor niet in aanmerking worden genomen.

SS 11 STRAFPUNTEN BIJ FIGUREN
SS 11.1Twee (2) strafpunten worden in mindering gebracht indien (zie SS 12.2):
SS11.1.1 Een deelnemer vrijwillig stopt en vraagt de figuur opnieuw te mogen beginnen.
SS11.1.2 Een deelnemer het omschreven figuur niet uitvoert of niet alle voorgeschreven elementen van
het betreffende figuur heeft uitgevoerd. De assistent-scheidsrechter zal de beoordelaars en de
deelnemer hierop attenderen. De deelnemer krijgt de mogelijkheid alsnog de juist omschreven
figuur uit te voeren.
SS 11.2Als de deelnemer dezelfde of een andere fout maakt wordt een nul (0) genoteerd voor dit figuur.
NL 11.1 Als een deelnemer weigert het figuur (opnieuw) uit te voeren, wordt een nul (0) gegeven voor dit figuur.
NL 11.2 Als een deelnemer niet tijdig aan de start verschijnt, zodanig dat de gang van de wedstrijd onderbroken
wordt, zal de (assistent) scheidsrechter voor het desbetreffende figuur een nul (0) laten noteren.
NL 11.3 Diskwalificatie volgt als een deelnemer uitkomt in een leeftijds- of diplomacategorie zonder daartoe
gerechtigd te zijn.

SS 12 BEREKENING RESULTATEN FIGUREN
SS 12.1Het hoogste en laagste cijfer valt af. De resterende vijf (5) of drie (3) cijfers worden opgeteld, de som
gedeeld door vijf (5) of drie (3) en het resultaat vermenigvuldigd met de moeilijkheidsfactor. Hiermee
verkrijgt men het resultaat van elk van de vier (4) figuren.
SS 12.2De resultaten van de vier (4) figuren worden bij elkaar opgeteld. Het totaal wordt gedeeld door de totale
moeilijkheidsfactor van de gelote groep en met 10 vermenigvuldigd. Het resultaat wordt verminderd met
eventuele strafpunten.
Dit resultaat tenslotte wordt vermenigvuldigd met:
- 0,50 (50%) bij wedstrijden met twee (2) onderdelen (figuren en vrije uitvoering)
- 0,25 (25%) bij wedstrijden met drie (3) onderdelen (figuren, technische uitvoering en vrije
uitvoering).
SS 12.3Het figurenresultaat:
SS 12.3.1 Voor solo's is de berekening volgens SS 12.2
SS 12.3.2 Voor duetten - voor iedere deelnemer wordt het resultaat berekend volgens SS12.2. De twee
resultaten worden opgeteld en door twee (2) gedeeld om het gemiddelde resultaat te bepalen.
SS 12.3.3 Voor ploegen - voor iedere deelnemer die zwemt in de ploeg wordt het resultaat berekend
volgens SS 12.2. Deze resultaten worden opgeteld en het totaal wordt gedeeld door het aantal
deelnemers om het gemiddelde resultaat te bepalen.
G-8 (09-2006)
SS 12.3.4 Mocht een deelnemer na de voorrondes duetten of ploegen niet in staat zijn de figuren te
zwemmen (in geval van ziekte of blessure) dan zal voor een duet het resultaat van de reserve
worden gebruikt om het gemiddelde te bepalen. Voor een ploeg wordt het hoogste resultaat van
de twee reserves gebruikt om het gemiddelde van de ploeg te bepalen.
NL 12.1 De berekeningen worden afgerond op drie (3) cijfers achter de komma.


SS 13 UITVOERINGENWEDSTRIJDEN
SS 13.1Een ploeg bestaat uit tenminste vier (4) en ten hoogste acht (8) deelnemers (uitgezonderd het gestelde
in SS 6.2). Het aantal deelnemers van een ploeg mag niet wijzigen tussen voorrondes en finales en/of
tussen technische en vrije uitvoeringen.
SS 13.2De deelnemers aan duetten en ploegen, die op het inschrijfformulier zijn vermeld volgens SS 6.3.1
mogen, voordat de wedstrijd begint, gewisseld worden.
SS 13.2.1 Ieder verandering op het originele inschrijvingsformulier moet, minimaal twee uur voor aanvang
van de gepubliceerde starttijd, schriftelijk overhandigd worden aan de scheidsrechter.
Deze starttijden moeten in het officiële programma worden vermeld.
Veranderingen daarna kunnen alleen worden geaccepteerd ingeval van plotselinge ziekte of
ongeluk van een deelnemer en indien de reserve gereed staat om te zwemmen en de wedstrijd
niet wordt vertraagd.
SS 13.2.2 Als in een dergelijk geval het duet of ploeg niet meer voldoet aan het minimaal vereiste zoals
gesteld in SS 6.2 of SS 13.1 dan wordt de ploeg gediskwalificeerd.
SS 13.2.3 Indien de wijziging niet op tijd aan de scheidsrechter of de aangewezen persoon wordt
doorgegeven (zie SS 13.2.1) dan volgt diskwalificatie van de uitvoering.
SS 13.3De startvolgorde voor de voorronde van de technische uitvoeringen, vrije uitvoeringen en vrije
combinaties wordt door loting bepaald.
Deze loting zal geschieden tenminste 24 uur voor het begin van het eerste deel van de wedstrijd en zal
openbaar zijn.
Tenminste 24 uur voor de loting wordt bekend gemaakt, waar en wanneer deze wordt gehouden.
SS 13.3.1 De volgorde van loting voor de voorrondes is ploegen, duetten, solo's en vrije combinatie. Als
een land startnummers één (1) trekt bij de technische uitvoering, voorronde vrije uitvoering of
voorronde vrije combinatie, dan wordt dit land vrijgesteld van startnummer één (1) bij de andere
technische uitvoeringen, voorrondes vrije uitvoeringen of voorronde vrije combinatie.
SS 13.3.2 Bij FINA wedstrijden wordt aanbevolen voorzwemmers in te zetten voor de technische
uitvoeringen, vrije uitvoeringen en vrije combinaties.
SS 13.4De eerste twaalf (12) na de figuren en/of technische uitvoeringen en voorrondes vrije uitvoeringen en
vrije combinatie, die het hoogste eindresultaat hebben behaald (SS 20.1), zullen aan de finale
deelnemen.
Uitzondering: bij de Wereldkampioenschappen zullen de beste twaalf (12) na iedere technische
uitvoering, vrije uitvoering en vrije combinatie deelnemen aan de respectievelijke finale.
SS 13.4.1 De volgorde van opkomst in de finale wordt bepaald door loting in groepen van zes (6)
uitvoeringen.
- Degenen die 1 t/m 6 zijn geëindigd volgens SS 13.4, loten voor de startnummers 7 t/m 12.
- Degenen die 7 t/m 12 zijn geëindigd volgens SS 13.4, loten voor de startnummers 1 t/m 6.
Indien er geen voldoende deelname is om een groep van zes (6) te vormen, dan start de
kleinste groep als eerste.
Bij de Olympische Spelen wordt de volgorde van opkomst bij de ploegen bepaald door loting in
twee (2) groepen van vier (4)
SS 13.4.2 Bij de loting van de finale zal de hoogst gekwalificeerde van iedere groep als eerste loten,
daarna wordt er geloot op plaatsingsvolgorde. Indien er deelnemers gelijk eindigen in dezelfde
groep van zes wordt door middel van het lot bepaald wie als eerste mag loten. Indien er
deelnemers gelijk eindigen op de plaatsen zes (6) en zeven (7) (verschillen groepen) wordt er
een aparte groep gevormd en wordt er geloot in drie groepen (1 tot en met 5, 6 en 7, 8 tot en
met 12)
SS 13.5Voor de uitvoeringen moet de zwemkleding voldoen aan het gestelde in GR 5 (voor Nederland: C19
Algemeen spotreglement) en geschikt zijn voor synchroonzwemevenementen. Het gebruik van
(09-2006) G-9
accessoires, zwembrillen of toegevoegde kleding, is niet toegestaan, tenzij op medische gronden.
Neusklemmen of -plugs zijn toegestaan.
SS 13.5.1 Indien de zwemkleding van de deelnemer(s) naar de mening van de scheidsrechter niet voldoet
aan het gestelde in het reglement GR 5 en SS 13.5 mag de deelnemer niet deelnemen, tenzij
de deelnemer(s) alsnog in goedgekeurde zwemkleding verschijnt.
NL 13.1 De startvolgorde wordt door loting bepaald. Indien in de voorrondes in een (leeftijd) categorie een
vereniging als eerste wordt geloot, dan wordt deze vereniging vrijgesteld van startnummer één (1) in
de overige drie (3) wedstrijdonderdelen van dezelfde (leeftijd) categorie. De loting vindt direct plaats na
het bekend zijn van de finalisten.
NL 13.2 Bij het onderdeel solo dient voor het begin van het eerste onderdeel van de wedstrijd te worden
opgegeven of de oorspronkelijke deelnemer dan wel de reserve zwemt. Daarna kan er niet meer
gewijzigd worden.
NL 13.3 In het geval een deelnemer letsel oploopt en er geen reserve beschikbaar is, zal het resultaat van deze
deelnemer niet meetellen. Een gemiddeld figurenresultaat wordt herberekend op basis van de
overgebleven deelnemers.

SS 14 TIJDSLIMIETEN VOOR UITVOERINGEN
SS 14.1Tijdlimieten voor Technische- en Vrije uitvoeringen, inclusief tien (10) seconden op de kant.
SS 14.1.1 Technische uitvoering solo's: 2 minuten 00 seconden
Vrije uitvoering solo's: 3 minuten 00 seconden
SS 14.1.2 Technische uitvoering duetten: 2 minuten 20 seconden
Vrije uitvoering duetten: 3 minuten 30 seconden
SS 14.1.3 Technische uitvoering ploegen: 2 minuten 50 seconden
Vrije uitvoeringen ploegen: 4 minuten 00 seconden
SS 14.1.4 Vrije combinatie 5 minuten 00 seconden
SS 14.1.5 Er is een marge op deze tijdlimieten van 15 seconden meer of minder.
SS 14.1.6 Bij het onderdeel uitvoeringen mag het oplopen van de deelnemers vanaf het aangegeven
startpunt tot stilstaande positie niet langer duren dan 30 seconden. Het opnemen van de tijd
begint als de eerste zwemmer het startpunt passeert en eindigt als de laatste zwemmer(s) tot
stilstand is gekomen.
SS 14.1.7 Tijdlimieten voor Age-groups - zie SS AG 6.
SS 14.2Het opnemen van de tijd begint en eindigt met de begeleidende muziek. Bewegingen op de kant
eindigen, als de laatste deelnemer het (verhoogde) platform verlaat om in het water te gaan.
Uitvoeringen mogen op de kant of in het water beginnen, maar moeten in het water eindigen.
SS 14.3Begeleidende muziek en beoordeling beginnen na een signaal van de scheidsrechter of aangewezen
official. De deelnemer(s) moet(en) de uitvoering zonder onderbreking uitzwemmen (zie SS 18.4)
SS 14.4De tijdwaarnemers nemen de tijd op voor bewegingen op de kant (opkomst en bewegingen op de kant)
en de totaaltijd van de uitvoeringen. De tijden worden door de secretarissen op het wedstrijdformulier
genoteerd.
Wanneer een tijdlimiet volgens het bovenstaande is overschreden (zie SS 14.1) wordt de
scheidsrechter of de aangewezen official hiervan in kennis gesteld door de tijdwaarnemer.
NL 14.1 Het Bondsbestuur heeft het recht om van deze tijdlimieten af te (laten) wijken.
NL 14.2 De tijdlimieten voor de verschillende leeftijdsgroepen inclusief tien (10) seconden kanttijd, zijn
als volgt:
12 e.j. 15 e.j. 18 e.j. jun. sen. techn.uitv.
solo 2.00 2.30 3.00 3.00 3.00 2.00
duet 2.30 3.00 3.30 3.30 3.30 2.20
ploeg 3.00 3.30 4.00 4.00 4.00 2.50
comb. 3.30 4.00 5.00 5.00 5.00
NL 14.3 De tijdwaarnemers moeten beschikken over een chronometer met "lap"-knop.
G-10 (09-2006)

SS 15 MUZIEKBEGELEIDING
SS 15.1Degene die is belast met het afspelen van de begeleidende muziek, is er verantwoordelijk voor dat dit
op de juiste wijze bij elke uitvoering geschiedt.
SS 15.2Voor FINA wedstrijden wordt een decibelmeter (geluidsniveau) gebruikt om het geluidsniveau te
controleren en te garanderen dat geen enkel persoon is blootgesteld aan een gemiddeld geluidsniveau
dat de 90 decibel overschrijdt of korte geluidspieken die de 100 decibel overschrijden.
SS 15.3De deelnemers zijn verantwoordelijk voor de beschrijving van de muziekcassettes en compact disks
(minidisk, CD of DAT), zoals snelheid, naam van de deelnemer en het land (vereniging). Elke
deelnemer heeft het recht om een deel van de begeleidende muziek te testen voor de aanvang van de
uitvoering om het volume en de snelheid te bepalen.
In geval dat de bandjes, minidisks, CD of DAT voor de laatste inschrijfdag van de wedstrijd verzonden
zijn naar de organisatie, de geluidsman zal dan verantwoordelijk zijn voor de juiste uitvoering van de
muziek.
NL 15.1 Na het signaal van de (assistent) scheidsrechter moet de muziek binnen 10 seconden beginnen.
NL 15.2 Degene die is belast met het afspelen van de begeleidende muziek is tevens verantwoordelijk voor het
geluid onder water. Hij dient er te allen tijde voor te zorgen, dat het juiste geluidsniveau wordt
aangehouden één en ander op aanwijzing van de scheidsrechter.

SS 16 JURYPANELS UITVOERINGENWEDSTRIJDEN
SS 16.1Als er voldoende gekwalificeerde beoordelaars beschikbaar zijn, moeten twee jurypanels van vijf (5) of
zeven (7) beoordelaars worden ingezet. Wanneer dit gebeurt dan beoordeelt het ene panel de
technische waarde bij de vrije uitvoeringen en vrije combinatie en het tweede panel de artistieke
waarde. Bij technische uitvoeringen zal één (1) panel de uitvoering beoordelen en één (1) panel de
totale indruk van de uitvoering.
SS 16.2Bij een uitvoeringenwedstrijd zitten de beoordelaars op verhoogde zitplaatsen aan de beide lange
kanten van het bassin.
SS 16.3Na afloop van iedere uitvoering schrijven de beoordelaars hun cijfer op een briefje dat door de
organiserende instantie wordt verstrekt. Deze cijferbriefjes worden opgehaald voordat de cijfers worden
opgestoken. In het geval van een onjuist opsteken van een cijfer dan geldt het cijfer op het briefje als
bindend.
SS 16.3.1 Op een signaal van de scheidsrechter of assistent-scheidsrechter moeten alle juryleden
tegelijkertijd de cijfers opsteken.
SS 16.4Als een beoordelaar door ziekte of andere onvoorziene omstandigheden geen cijfer heeft opgestoken
voor een figuur, wordt het gemiddelde cijfer van de andere vier (4) of zes (6) beoordelaars berekend en
als dat van de ontbrekende beoordeling genomen. Dit cijfer wordt, indien nodig, tot een tiende (0,1)
afgerond.
SS 16.5De cijfers van de beoordelaars mogen alleen op het scorebord verschijnen, of naar de computer
worden doorgegeven, na goedkeuring door de scheidsrechter of de aangestelde official.
NL 16.1Wanneer elektronische apparatuur wordt gebruikt zal iedere beoordelaar toch over een cijferboek
beschikken in geval zich een technische fout voordoet.

SS 17 BEOORDELINGEN VAN UITVOERINGEN
SS 17.1Bij uitvoeringen kan de deelnemer(s) cijfers krijgen tussen 0 en 10, met tiende (0,1) van punten.
Perfect 10
Bijna perfect 9,9 tot 9,5
Excellent 9,4 tot 9,0
Zeer goed 8,9 tot 8,0
Goed 7,9 tot 7,0
Vrij goed 6,9 tot 6,0
Voldoende 5,9 tot 5,0
Onvoldoende 4,9 tot 4,0
Zwak 3,9 tot 3,0
(09-2006) G-11
Zeer zwak 2,9 tot 2,0
Nauwelijks herkenbaar 1,9 tot 0,1
Geheel mislukt 0
SS 17.2Voor de vrije uitvoeringen en de vrije combinatie worden twee (2) cijfers van 0 - 10 punten gegeven
(zie SS 17.1).
SS 17.2.1 Eerste cijfer - Technische Waarde
Overweeg Solo Duet Ploeg Vrije comb.
UITVOERING van de zwemslagen, 50% 40% 40% 40%
figuren en delen daarvan, voortstuwende
technieken en precisie in de formaties.
GELIJKTIJDIGHEID van de zwemmers 10% 30% 30% 30%
onderling en met de muziek.
MOEILIJKHEID van de zwemslagen, 40% 30% 30% 30%
figuren of delen daarvan, formaties,
gelijktijdigheid
SS 17.2.2 Tweede cijfer - Artistieke Waarde
Overweeg Solo Duet Ploeg Vrije comb.
CHOREOGRAFIE variatie, creativiteit, 50% 50% 50 % 60%
badverdeling, formaties, overgangen
INTERPRETATIE van de muziek en 20% 30% 30% 30%
muziekgebruik
PRESENTATIE, aandacht opeisend 30% 20% 20% 10%
SS 17.3Technische uitvoering
Voor de technische uitvoeringen worden twee (2) cijfers van 0 - 10 punten gegeven. (zie SS 17.1)
SS 17.3.1 Eerste cijfer - Uitvoering
Overweeg:
Uitvoering van de technische elementen, zwemslagen, andere figuren en
delen daarvan, voortstuwende technieken en de precisie in de formaties
Uitvoering van de technische elementen 70%
Uitvoering van de overige elementen 30%.
SS 17.3.2 Tweede cijfer - Totale indruk
Overweeg: Solo Duet Ploeg
Choreografie en muziekgebruik 40% 40% 40%
Gelijktijdigheid 10% 20% 30%
Moeilijkheid 30% 30% 20%
Presentatie 20% 10% 10%.

SS 18 STRAFPUNTEN BIJ UITVOERINGEN
SS 18.1Bij wedstrijden met ploegen wordt zowel in de voorronde als in de finale een half (0,5) punt van het
eindresultaat in mindering gebracht voor iedere deelnemer minder dan acht. Dit geldt zowel bij de
technische- als de vrije uitvoering. (zie SS 13.1)
SS 18.2Strafpunten bij technische uitvoeringen, vrije uitvoeringen en vrije combinatie.
Eén (1) strafpunt wordt in mindering gebracht:
SS 18.2.1 Indien de tijd van tien (10) seconden op de kant wordt overschreden.
SS 18.2.2 Indien de tijden voor een bepaalde uitvoering, inclusief de 15 seconden marges (meer of
minder) niet voldoen aan het gestelde in SS 14.1.
SS 18.2.3 Indien de totale tijd voor het oplopen meer bedraagt dan 30 seconden
SS 18.2.4 Alle schendingen van regel SS 4.4
Twee (2) strafpunten worden in mindering gebracht:
SS 18.2.5 Indien gedurende de uitvoering een deelnemer bewust gebruik maakt van de bodem van het
bassin.
SS 18.2.6 Indien gedurende de uitvoering een deelnemer bewust gebruik maakt van de bodem van het
bassin om (een) andere deelnemer(s) te ondersteunen.
G-12 (09-2006)
SS 18.2.7 Indien een uitvoering wordt onderbroken door een deelnemer gedurende de bewegingen op de
kant en opnieuw begonnen mag worden.
SS 18.2.8 Als tijdens het kantwerk de deelnemers bij de uitvoeringen ploegen stapels, torens of
menselijke piramides bouwen.
SS 18.3Strafpunten bij technische uitvoeringen
SS 18.3.1 Twee (2) strafpunten worden in mindering gebracht van het eerste cijfer, de uitvoering,
indien een verplicht element volledig wordt gemist.
SS 18.3.2 Eén punt wordt in mindering gebracht van het eerste cijfer, de uitvoering, voor elk gemist
voorgeschreven onderdeel of actie dat wordt weggelaten door alle deelnemers of er is een
incorrecte/bijgevoegde volgorde in een element of actie uitgevoerd door alle deelnemers.
SS 18.3.3 Een half (0.5) punt wordt in mindering gebracht van het eerste cijfer, de uitvoering, voor elke
deelnemer die een voorgeschreven onderdeel of actie weglaat of er is een incorrecte/
bijgevoegde volgorde in een element of actie voor iedere deelnemer, oplopend tot een
maximale aftrek van twee (2) punten
SS 18.3.4 In geval van twijfel over de verplichte elementen mogen videobeelden gebruikt worden en de
uiteindelijke beslissing wordt door de scheidsrechter bepaald.
SS 18.4 Indien één of meer deelnemer(s) stopt met zwemmen voordat de uitvoering is beëindigd, zal de
uitvoering worden gediskwalificeerd. Mocht dit stoppen gebeuren door onvoorziene omstandigheden,
buiten de deelnemer(s) om, zal de scheidsrechter de uitvoering nog tijdens dit wedstrijdonderdeel
opnieuw laten zwemmen.
NL 18.1 Als een deelnemer niet tijdig aan de start verschijnt, zodanig dat de gang van de wedstrijd onderbroken
wordt, zal de (assistent) scheidsrechter voor de desbetreffende uitvoering een nul laten noteren.
NL 18.2 Diskwalificatie volgt als een deelnemer uitkomt in een leeftijds- of diplomacategorie zonder daartoe
gerechtigd te zijn
NL 18.3 Diskwalificatie volgt als de scheidsrechter niet op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van de
reserves volgens SS 13.2.1.

SS 19 BEREKENING RESULTATEN UITVOERINGEN
SS 19.1De resultaten van de technische- en artistieke waarde (bij vrije uitvoeringen en vrije combinaties)
respectievelijk de uitvoering en totale indruk (bij technische uitvoeringen) komen tot stand door: Het
hoogste en laagste cijfer van de gegeven cijfers weg te strepen, de cijfers op te tellen en te delen door
het aantal overgebleven beoordelaars; het gemiddelde hiervan wordt vermenigvuldigd met vijf (5) tot
een maximum van 100 punten
Voorbeeld met 7 beoordelaars:
10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 * 5 = 50
5
Voorbeeld met 5 beoordelaars:
10 + 10 + 10 + 10 + 10 * 5 = 50
3
SS 19.2Technische uitvoering.
Het resultaat van de technische uitvoering wordt vermenigvuldigd met:
- 1,0 (100%) bij 1 wedstrijdonderdeel (de technische uitvoering)
- 0,50 (50%) bij 2 wedstrijdonderdelen (technische- en vrije uitvoering)
- 0,25 (25%) bij 3 wedstrijdonderdelen (figuren, technische- en vrije uitvoering).
SS 19.3Vrije uitvoering
Het resultaat van de vrije uitvoering wordt vermenigvuldigd met:
- 1,0 (100%) bij 1 wedstrijdonderdeel (vrije uitvoering)
- 0,50 (50%) bij 2 of 3 wedstrijdonderdelen (figuren of technische uitvoering en vrije uitvoering)
SS 19.4Vrije combinatie.
Het resultaat van de vrije combinatie is 100%.
NL 19.1 Alle berekeningen worden afgerond op drie cijfers achter de komma.
NL 19.2 De tijdwaarneming wordt in tiende (0,1) van secondes genoteerd op het daarvoor bestemde formulier.
(09-2006) G-13.

SS 20 EINDRESULTAAT
SS 20.1Het eindresultaat van de wedstrijd wordt berekend door de resultaten van de verschillende
wedstrijdonderdelen bij elkaar op te tellen.
De eindresultaten worden als volgt berekend:
SS 20.1.1 Bij wedstrijden met drie onderdelen, figuren, technische- en vrije uitvoering, worden de
resultaten bij elkaar opgeteld, rekening houdend met de percentages voor ieder onderdeel:
Figuren 25%, technische uitvoering 25%, vrije uitvoering finale 50%
SS 20.1.2 Bij wedstrijden met twee onderdelen, figuren en vrije uitvoering, worden de resultaten bij elkaar
opgeteld, rekening houdend met de percentages voor ieder onderdeel:
Figuren 50%, vrije uitvoering finale 50%.
SS 20.1.3 Bij wedstrijden met twee onderdelen, technische- en vrije uitvoering, worden de resultaten bij
elkaar opgeteld, rekening houdend met de percentages voor ieder onderdeel:
Technische uitvoering 50%, vrije uitvoering finale 50%.
SS 20.1.4 Voor de vrije combinatie is het eindresultaat 100%.
SS 20.1.5 Voor wedstrijden die alleen bestaan uit technische uitvoering of vrije uitvoering is het
eindresultaat 100%.
SS 20.2Het figurenresultaat is daarbij het gemiddelde van alle deelnemers die de vrije uitvoering hebben
gezwommen. Uitzonderingen hierop zijn vermeld in SS 12.3.4.
SS 20.3 In geval van een gelijk eindresultaat, berekend in drie decimalen, voor solo, duet, ploeg, vrije
combinatie zal er voor de betreffende plaatsen sprake zijn van gelijk eindigen.
In geval er een beslissing getroffen moet worden (b.v. finales, kwalificaties, promotie/degradatie) dient
de volgende procedure gebruikt te worden.
Voor solo, duet en ploeg:
1. het hoogste puntentotaal van het eindresultaat van de vrije uitvoering zal beslissend zijn;
2. als de uitslag nog steeds hetzelfde is, zal de technische waarde van de vrije uitvoering
beslissend zijn;
3. als de uitslag nog steeds hetzelfde is, zal het hoogste resultaat van de technische uitvoering
beslissend zijn;
4. als de uitslag nog steeds hetzelfde is, zal het resultaat van de uitvoering bij het onderdeel
technische uitvoering beslissend zijn.
Voor de vrije combinatie:
Het hoogste resultaat van de technische waarde zal beslissend zijn.
Voor wedstrijden met een puntensysteem (GR9.8.5 = Wereldkampioenschappen) zal bij gelijk eindigen
het eindresultaat van alle wedstrijdonderdelen worden opgeteld volgens SS 20. De som van het
hoogste puntentotaal zal beslissend zijn.


SS 21 OFFICIALS EN HUN TAKEN
 SS 21.1De officials worden uitgenodigd door de organiserende instantie. Hun keuze is definitief behalve in een
noodsituatie (zie SS 22.3 en SS 22.4).
SS 21.2De benodigde officials:
SS 21.2.1 Scheidsrechter
SS 21.2.2 Een assistent-scheidsrechter voor uitvoeringen en een assistent-scheidsrechter voor ieder
panel bij een figurenwedstrijd.
SS 21.2.3 Ieder jurypanel zal bestaan uit vijf (5) of zeven (7) beoordelaars.
Bij een uitvoeringenwedstrijd mogen twee jurypanels worden ingezet. Wanneer dit gebeurt dan
beoordeelt het ene panel de technische waarde en het tweede panel de artistieke waarde van
de vrije uitvoeringen.
Bij technische uitvoeringen zal één panel de uitvoering beoordelen en één panel de totale
indruk van de technische uitvoering.
Bij FINA wedstrijden zullen de juryleden worden gekozen uit de FINA lijst met gecertificeerde juryleden.
SS 21.2.4 Bij een technische uitvoering drie (3) technische assistenten die de voorgeschreven elementen
beoordelen.
G-14 (09-2006)
SS 21.2.5 Bij een figurenwedstrijd voor ieder jurypanel 2 secretarissen (als geen computer wordt
gebruikt), een voorstarter en een oplezer.
SS 21.2.6 Bij een uitvoeringenwedstrijd 2 secretarissen, 3 tijdwaarnemers (als geen computer wordt
gebruikt), een speaker / omroeper en een voorstarter.
SS 21.2.7 Chef secretaris
SS 21.2.8 Iemand die belast is met de muziek.
SS 21.2.9 Een omroeper.
SS 21.2.10 Andere officials indien nodig geacht.
NL 21.1 Bij wedstrijden lager dan Age I mag het jurypanel uit drie (3) beoordelaars bestaan.
NL 21.2 Definities van officials (zie ook bijlage X):
- scheidsrechter - bevoegdheid S
- beoordelaar - bevoegdheid 8
- assistent beoordelaar - bevoegdheid 9
- beoordelaar alle aanloopdiploma's - bevoegdheid 10
- beoordelaar basishouding- en zeilbootdiploma - bevoegdheid 11
- chefsecretaris - bevoegdheid C
- jurysecretaris - bevoegdheid M
- tijdwaarnemer - bevoegdheid M
NL 21.3 De jury bij wedstrijden wordt gevormd door:
- een scheidsrechter (geen lid van de organiserende instantie indien hij/zij meebeoordeelt)
. voor Age-group II of lager minimum bevoegdheid 8
. voor overige wedstrijden bevoegdheid S
- een chefsecretaris minimum bevoegdheid C
- assistent-scheidsrechter(s) (geen lid van de organiserende instantie) minimum bevoegdheid 8
- beoordelaars
. voor Age-group II of lager minimum bevoegdheid 9
. voor overige wedstrijden minimum bevoegdheid 8 (Indien nodig mag per jurypanel één (1)
beoordelaar bevoegdheid 9 hebben.)
- secretarissen minimum bevoegdheid M
- tijdwaarnemer minimum bevoegdheid M
NL 21.4 Bij Technische uitvoeringen 2 technische assistenten die de aanwezigheid en correcte uitvoering van
de verplichte elementen controleren.
NL 21.5 De officials dienen in witte kleding te fungeren, tenzij door sponsoring T-shirts worden geleverd om in
deze kleding te fungeren.

SS 22 DE SCHEIDSRECHTER
SS 22.1De scheidsrechter heeft de volledige controle over de wedstrijd. Hij/zij instrueert alle officials.
SS 22.2 Hij zal alle reglementen en beslissingen streng handhaven. Hij/zij zal over alle vragen in relatie tot het
leiden van de wedstrijd beslissen en hij/zij is verantwoordelijk voor de uiteindelijke beslissing van ieder
voorval welke niet is vermeld in de reglementen.
SS 22.3De scheidsrechter controleert of alle benodigde officials op hun plaatsen zitten om te beginnen. Hij/zij
mag vervangers inzetten in geval een persoon niet aanwezig is. Hij/zij mag vervangers inzetten in geval
een persoon niet in staat is te fungeren. Hij/zij mag vervangers inzetten in geval een persoon gebleken
is inefficiënt te zijn. Hij/zij mag extra officials benoemen als hij dit nodig vindt.
SS 22.4 In noodgeval is hij/zij gerechtigd een reserve beoordelaar in te zetten.
SS 22.5 Hij/zij overtuigt zich ervan, dat de deelnemers gereed zijn om aan de wedstrijd te beginnen en geeft
een startsignaal.
Hij/zij zal de secretarissen opdracht geven strafpunten te noteren indien een deelnemer tijdens de
wedstrijd de reglementen overtreedt.
Hij/zij dient de resultaten goed te keuren voordat deze worden bekend gemaakt.
SS 22.6De scheidsrechter mag de wedstrijd te allen tijde onderbreken indien de reglementen zijn overschreden
en zal over alle protesten tijdens een wedstrijdonderdeel beslissen.
(09-2006) G-15
SS 22.7De scheidsrechter zal elke deelnemer diskwalificeren indien hij/zij persoonlijk (of door een ander
aangestelde official bij hem/haar heeft gerapporteerd) de overtreding van de reglementen heeft
waargenomen.

SS 23 OVERIGE OFFICIALS
SS 23.1De assistent-scheidsrechter voert de instructies van de scheidsrechter uit.
SS 23.2De chefsecretaris is verantwoordelijk voor:
- loting van de startvolgorde van alle onderdelen;
- verspreiding van startlijsten en resultaten naar alle belanghebbenden, inclusief naar diegene
die verantwoordelijk zijn voor het informeren van de pers en het publiek;
- registratie van de veranderingen van deelnemers (reserves) voorafgaand aan elk onderdeel;
- controle van de computerresultaten;
- controle van het electronische score systeem;
- controle van de juistheid van de genoteerde cijfers;
- gereedmaken van de resultaten voor verspreiding.
SS 23.3De secretarissen noteren onafhankelijk van elkaar de gegeven cijfers.
Zij maken de noodzakelijke berekeningen om de resultaten van de verschillende wedstrijdonderdelen
en het eindresultaat te bepalen.
Zij zullen onmiddellijk de scheidsrechter of de aangewezen official informeren in geval van technische
problemen.
SS 23.4De voorstarter(s) worden geïnstrueerd door de scheidsrechter. Zij ontvangen een startvolgordelijst en
zij zorgen dat alle deelnemers in volgorde van loting tijdig aanwezig zijn.
SS 23.5De omroeper maakt alleen datgene bekend wat hem door de scheidsrechter wordt opgedragen.
NL 23.1 De chefsecretaris is ook verantwoordelijk voor:
- instructie aan de secretarissen;
- de loting van de startvolgorde voor de finale(s).

SS 24 TAKEN VOOR DE ORGANISERENDE INSTANTIE
SS 24.1De organiserende instantie is verantwoordelijk voor:
SS 24.1.1 Zwembad specificaties en een lijst met reguliere voorschriften volgens FR10, FR11, FR12,
FR13 en FR14.
SS 24.1.2 Verschaffen van een kopieermachine
SS 24.1.3 Onderwaterluidspreker(s), die moet(en) voldoen aan de plaatselijke veiligheidseisen.
SS 24.1.4 Verschaffen van inschrijvingsformulieren
SS 24.1.5 Lijst van inschrijvingen en juryformulieren gereedmaken
SS 24.1.6 Verschaffen van programma's
SS 24.1.7 Het verzorgen van cijferboeken, omrekentabellen en uitvoeringenbriefjes voor de officials.
Wanneer er gebruik wordt gemaakt van electronische apparatuur, zal iedere beoordelaar toch
over een cijferboek beschikken in geval zich er technische storingen voordoen.
SS 24.1.8 Zorgen dat BL 8.2.3 (beschikbaarheid bad) wordt nageleefd gedurende de periode voor de start
van de FINA wedstrijden.
SS 24.1.9 Het verzorgen van video-opnames van alle technische uitvoeringen.
SS 24.2Het informatieblad voor alle synchroonzwemwedstrijden moet altijd de volgende informatie bevatten:
Zwembad afmeting met specifieke verwijzing naar de diepte van het water, de afstand tussen de
waterspiegel en bassinrand, posities van duikplanken, trappen etc. Een doorsnede tekening van het
zwembad is gewenst en een schematische voorstelling van het zwembad voor de figuren- en
uitvoeringenwedstrijd. In geval dat de zwembadspecificaties niet voldoen aan de eisen gesteld in
SS25 (FR10), zijn schema's en een dwarsdoorsnede tekening verplicht en moeten worden
meegestuurd met de uitnodiging.
SS 24.2.1 Markering op bodem en zijkanten van het zwembad
SS 24.2.2 De plaats van de toeschouwers ten opzichte van het bassin
SS 24.2.3 Type verlichting
SS 24.2.4 De open ruimte(n) voor het opkomen en weggaan, inclusief een duidelijk aangegeven startpunt
voor het oplopen.
SS 24.2.5 Type beschikbare geluidsinstallatie
G-16 (09-2006)
SS 24.2.6 Zo nodig aanvullende gegevens, bijvoorbeeld alternatieve faciliteiten, zoals EHBO-ruimte, zaalen
onderwaterverlichting, etc.
SS 24.2.7 Tijdschema van de wedstrijd, met een aanduiding in het programma welke onderdelen (SS 3)
er worden gezwommen (SS 4) en wanneer de voorrondes en finales worden gehouden volgens
SS 7.1 en SS 7.2
NL 24.1 Het gereed maken van de inschrijvingsformulieren voor Figuren (IF) en uitvoeringen (IU/Uk), na
ontvangst van de inschrijvingen.
Voor Nederland geldt, dat de deelnemende verenigingen deze formulieren ingevuld aan de
organiserende instantie doen toekomen.
NL 24.2 De loting van de startvolgorde.
NL 24.3 Bekendmaking van de gelote figuren (zie SS 8).
NL 24.4 Het op de hoogte brengen van de scheidsrechter, minstens 3 x 24 uur voor het begin van het eerste
deel van de wedstrijd, van de volgende gegevens:
- het programma;
- de gegevens, zoals genoemd in SS 24.2;
- plaats en tijdstip van de juryvergadering;
- het aantal jurypanels waarmee gewerkt wordt en de namen van de juryleden;
- alle overige details van de organisatie, die van belang kunnen zijn voor de scheidsrechter.
NL 24.5 Het opmaken van een proces-verbaal in tweevoud van de gehouden wedstrijd; één ervan opsturen
naar het bondsbestuur en één naar de secretaris van de synchroonzwemcommissie van de kring van
de organiserende instantie.
In dit proces-verbaal moet worden vermeld:
- de gegevens uit het programma;
- de namen van de juryleden, die gefungeerd hebben met vermelding van hun functie;
- de jurysamenstelling bij elk wedstrijdonderdeel;
- de volgorde van de prijswinnaars in alle categorieën;
- de voor het eerst behaalde diploma's (met letter D);
- limieten voor kampioenschappen (met letter L);
- prestatiemedailles (met letter P);
- de temperatuur van het water;
- de naam van het zwembad en van de plaats.
Eén (1) set van de gebruikte I/F en IU/Uk formulieren moet worden bijgevoegd aan het proces-verbaal
naar de secretaris van de synchroonzwemcommissie van de kring van de organiserende instantie. De
tweede set kan worden overhandigd aan de deelnemende verenigingen.
Ieder proces-verbaal moet door de scheidsrechter en eventueel de chefsecretaris worden ondertekend.
NL 24.6 Bij kampioenschappen behoren verenigingen, die hebben ingeschreven, zo mogelijk 6 weken voor de
wedstrijddatum een lijst met de gegevens te ontvangen.
SS 25 Zwembaden voor synchroonzwemmen
SS 25.1Voor de figurenwedstrijd moeten twee (2) gedeeltes ieder 10 meter lang en 3 meter breed,
beschikbaar zijn. Ieder gedeelte moet dicht bij een muur van het bassin zijn met de tien (10) meter zijde
parallel aan en niet verder dan 1,5 meter van de zwembadmuur.
Eén van deze gedeeltes is tenminste 3,0 meter diep en de andere is minimaal 2,5 meter diep.
SS 25.2Voor een uitvoeringenwedstrijd is een minimale oppervlakte van 12 bij 25 meter vereist, waarin een
oppervlakte van 12 bij 12 meter tenminste 2,5 meter diep is. Het overige deel moet tenminste 1,8 meter
diep zijn.
SS 25.3 Indien de diepte van het water meer is dan 2,0 meter mag de diepte bij de muren van het bassin 2,0
meter zijn en dan aflopend tot maximaal 1,2 meter van de muur van het bassin.
SS 25.4De oppervlakte voor de figurenwedstrijd in SS 25.1 kan dezelfde zijn als voor de uitvoeringenwedstrijd
SS 25.5 Indien er geen lijnmarkeringen zijn zoals omschreven in FR2.13 , moet de bodem van het zwembad
gemarkeerd worden met contrasterende lijnen in één (1) richting, de lengterichting van het zwembad.
SS 25.6Het water moet voldoende helder zijn, zodat de bodem zichtbaar is.
(09-2006) G-17
SS 25.7De watertemperatuur zal niet minder zijn dan 26° C zijn plus 1° of min 1°.
NL 25.1 Voor de Figurenwedstrijd moeten één (1), twee (2) of vier (4) gedeeltes ieder 10,0 meter lang en 3,0
meter breed, beschikbaar zijn. Dit is afhankelijk van het aantal jurypanels.
Ieder gedeelte moet dicht bij een muur van het bassin zijn met de tien (10) meter zijde parallel aan en
niet verder dan 1,5 meter van de muur.Een van deze gedeeltes is tenminste 2,5 meter diep en de
andere is (zijn) minimaal 1,8 meter diep.
NL 25.2 De watertemperatuur moet tenminste 25º C zijn en mag maximaal 28º C bedragen.
NL 25.3 Indien de belangen van het synchroonzwemmen ermee gediend zijn, kan het bondsbestuur ontheffing
verlenen van de genoemde afmetingen.
SS 26 Bijlagen
NL 26.1 Bij dit regelement zijn de volgende bijlagen opgenomen:
Bijlage I Internationale Figurenlijst
Bijlage II Basishoudingen
Bijlage III Basisbewegingen
Bijlage IV Beschrijving figuren
Bijlage V FINA groepen 2005- 2009
Bijlage VI Verplichte elementen Technische Uitvoering 2005-2009
Bijlage VII Formulieren voor Synchroonzwemmen
Bijlage VIII Diploma eisen
Bijlage IX Groepen Senior elementen
Bijlage X Opleidingen officials

AGE GROUP REGLEMENT
SSAg 1 De FINA reglementen voor synchroonzwemmen gelden ook voor age-group wedstrijden
SSAg 2 Leeftijds categorieën
SSAg 2.1 Deelnemers behoren tot een bepaalde leeftijdsgroep van 1 januari t/m 31 december van een
jaar, waarin de wedstrijd plaatsvindt.
SSAg 2.2 Leeftijdsgroepen voor synchroonzwemmen zijn:
- 12 jaar en jonger
- 13, 14 en 15 jaar
- 16, 17 en 18 jaar
- Junior 15, 16, 17 en 18 jaar
SSAg 3 Figurenwedstrijd voor leeftijdsgroepen
SSAg 3.1. Iedere deelnemer moet twee (2) verplichte figuren uitvoeren. Een groep van twee (2)
willekeurige figuren wordt geloot volgens SS 8.3.
SSAg 3.2 Figuren overzicht.
De groepen van figuren zijn ondergebracht in Bijlage V van het reglement synchroonzwemmen.
Met uitzondering van Nationale Kampioenschappen kan voor alle wedstrijden, met aller
goedvinden, voor het niveau van bekwaamheid van de deelnemers, gekozen worden uit de
Age-group, Junioren of Senioren figuren.
SSAg 3.3 Het eindresultaat van de figurenwedstrijd zal worden gedeeld door de totale moeilijkheidsfactor
van de groep en vermenigvuldigd met 10 (SS 12.2).
SSAg 4 Voor een duet of ploeg moeten alle deelnemers dezelfde figurengroep uitvoeren. De keuze van
de figurengroep is vrij.
SSAg 5 Deelnemers van 12 jaar en jonger mogen bij uitvoeringenwedstrijden niet uitkomen in een
hogere leeftijdsgroep vanwege de tijdlimiet.
SSAg 6 De tijdlimieten voor de diverse leeftijdsgroepen, inclusief tien (10) seconden op de kant, zijn (in
minuten):
Solo Duet Groep Vrije combinatie
G-18 (09-2006)
12 jaar en jonger 2.00 2.30 3.00 3.30 min
13, 14 en 15 jaar 2.30 3.00 3.30 4.00 min
16, 17 en 18 jaar 3.00 3.30 4.00 5.00 min
Junior:15, 16, 17 en 18 jr. 3.00 3.30 4.00 5.00 min
Er is een marge op deze tijdlimieten van 15 seconden meer of minder toegestaan

© synchroon.eu 2005

Privacy

Disclaimer